30 grudnia 2020

…….………. (miejscowość) ,…………. (data)

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

(dane lekarza)

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

(dane pracodawcy/zleceniodawcy)

WNIOSEK O WYRÓWNANIE DODATKU Z TYTUŁU ZWALCZANIA EPIDEMII COVID-19

W związku z poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. oraz z dnia 30 września 2020 r., wnoszę o wyrównanie wysokości kwot przysługującego mi dodatku z tytułu zwalczania epidemii COVID-19 i w konsekwencji wzywam do zapłaty kwoty ………………………… złotych (słownie:……………………………..), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Powyższa kwota stanowi sumę kwot ww. dodatku, które zostały mi wypłacone w zaniżonej wysokości w następujących miesiącach:

 1. wrzesień- …………………… (do wysokości 50% wynagrodzenia miesięcznego) (kwota);
 2. październik- …………………… (do wysokości 50% wynagrodzenia miesięcznego)(kwota);
 3. listopad- …………………… (do wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego)(kwota);
 4. grudzień- …………………… (do wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego)(kwota);
 5. styczeń- …………………… (do wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego) (kwota).

Jednocześnie informuję, że przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego do egzekucji komorniczej w celu zaspokojenia należności. Niniejsze będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami związanymi z opłatami sądowymi oraz komorniczymi, a także kosztami z tytułu zastępstwa procesowego, w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy kancelarii prawnej. Z tych względów oczekuję polubownego zakończenia sprawy.

………………………………

(własnoręczny podpis lekarza)

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie