30 grudnia 2020

…….………. (miejscowość) ,…………. (data)

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

(dane lekarza)

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

(dane pracodawcy/zleceniodawcy)

WEZWANIE DO ZAPŁATY DODATKU Z TYTUŁU ZWALCZANIA EPIDEMII COVID-19

W związku z naruszeniem obowiązku przewidzianego poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. oraz z dnia 30 września 2020 r., polegającym na nieprzekazaniu we właściwych terminach danych osobowych na potrzeby wypłaty dodatku z tytułu zwalczania epidemii COVID-19, wzywam do zapłaty kwoty ………………………… złotych (słownie:……………………………..), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, która stanowi sumę kwot dodatków przysługujących za następujące miesiące:

  1. wrzesień- …………………… (50% wynagrodzenia miesięcznego) (kwota);
  2. październik- …………………… (50% wynagrodzenia miesięcznego)(kwota);
  3. listopad- …………………… (100% wynagrodzenia miesięcznego)(kwota);
  4. grudzień- …………………… (100% wynagrodzenia miesięcznego)(kwota);
  5. styczeń- …………………… (100% wynagrodzenia miesięcznego) (kwota).

Jednocześnie informuję, że przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego do egzekucji komorniczej w celu zaspokojenia należności. Niniejsze będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami związanymi z opłatami sądowymi oraz komorniczymi, a także kosztami z tytułu zastępstwa procesowego, w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy kancelarii prawnej. Z tych względów oczekuję polubownego zakończenia sprawy.

………………………………

(własnoręczny podpis lekarza)