24 marca 2021

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy (nie od mobbera) odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zaś pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.