20 grudnia 2011

W związku z zawieszeniem przez NRL swojej uchwały z dnia 02 grudnia w sprawie rekomendacji dla lekarzy wypisujących po 01 stycznia 2012 roku recepty na leki refundowane oraz w związku z komunikatami NFZ i MZ konieczna staje się treść pisma do dyrektorów szpitali (przychodni i innych zakładów).

 

Proponowana treść listu poniżej.

ZK OZZL  

 

 

 

Szpitala ……………..

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2012 r. Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, nakładającą na lekarzy wypisujących recepty na leki refundowane dodatkowe , nieuzasadnione medycznie obowiązki administracyjne (sprawdzanie dowodu ubezpieczenia, wypisywania odpłatności za leki itp.) i obciążającą lekarzy kosztami nienależnej refundacji, nawet w przypadkach niewielkich formalnych uchybień – informuję, że lekarze, zatrudnieni w tut. Szpitalu, nie będą wystawiać recept na leki refundowane począwszy od dnia 1 stycznia 2012 do czasu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy refundacyjnej z Konstytucją RP. Do tego terminu wystawiane recepty będą stemplowane pieczątką o treści: „Refundacja do decyzji NFZ”.

Przypominamy, że:

– zgodnie z opinią Naczelnej Rady Lekarskiej  takie postępowanie lekarzy przy wypisywaniu recept nie narusza obowiązujących zasad wykonywania zawodu lekarza,

– zgodnie z komunikatem NFZ recepty wystawione w taki sposób są ważne,

– zgodnie z komunikatem MZ aptekarze mogą uzupełnić brakujące na recepcie wpisy dotyczące refundacji

Prosimy o uwzględnienie faktu takiego sposobu wystawiania recept przez lekarzy przy podpisywaniu kontraktu z NFZ na rok 2012, ewentualnie przy aneksowaniu obecnej umowy kontraktowej. W załączeniu listy z podpisami lekarzy oraz Uchwała Nr 25/11/VI i Stanowisko Nr 17/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2. grudnia 2011 roku.

 

Z poważaniem

Zarząd OT OZZL

 

 

Do wiadomości:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia

2. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego (Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta)

 

załącznik:

Lista lekarzy Oddziału ………………………….,

którzy od dnia 1 stycznia 2012 będą wystawiać recepty na leki refundowane bez odnoszenia się do uprawnień pacjenta do refundacji i bez wskazywania stopnia refundacji, pozostawiając tę decyzję innym, uprawnionym i kompetentnym podmiotom:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Itd.

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie