23 września 2006

Transpozycja – zgodnie z definicją słownika wyrazów obcych, termin ten oznacza „przestawienie” z łac. transponere – przestawiać. W kontekście prawa wspólnotowego pojęcie to odnosi się do przeniesienia prawa wspólnotowego na terytorium danego kraju. Transpozycja dyrektywy – występuje najczęściej w formie rozporządzenia.


Implementacja – pojęcie to odnosi do wprowadzenia w życie przepisów wspólnotowych na terytorium danego kraju (członkowskiego).


Natomiast derogacja to uchylenie danego przepisu. W kontekście prawa wspólnotowego, derogacja polega na zastępowaniu przepisów krajowych, regulacjami unijnymi. Przepisy krajowe tracą moc na rzecz wspólnotowych.