Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL

Aktualności

…….………. (miejscowość) ,…………. (data)

....................................

....................................

....................................

....................................

(dane lekarza)

....................................

....................................

....................................

....................................

(dane pracodawcy/zleceniodawcy)

WNIOSEK O WYRÓWNANIE DODATKU Z TYTUŁU ZWALCZANIA EPIDEMII COVID-19

W związku z poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. oraz z dnia 30 września 2020 r., wnoszę o wyrównanie wysokości kwot przysługującego mi dodatku z tytułu zwalczania epidemii COVID-19 i w konsekwencji wzywam do zapłaty kwoty .............................. złotych (słownie:...................................), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Powyższa kwota stanowi sumę kwot ww. dodatku, które zostały mi wypłacone w zaniżonej wysokości w następujących miesiącach:

  1. wrzesień- …………………… (do wysokości 50% wynagrodzenia miesięcznego) (kwota);
  2. październik- …………………… (do wysokości 50% wynagrodzenia miesięcznego)(kwota);
  3. listopad- …………………… (do wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego)(kwota);
  4. grudzień- …………………… (do wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego)(kwota);
  5. styczeń- …………………… (do wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego) (kwota).

Jednocześnie informuję, że przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego do egzekucji komorniczej w celu zaspokojenia należności. Niniejsze będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami związanymi z opłatami sądowymi oraz komorniczymi, a także kosztami z tytułu zastępstwa procesowego, w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy kancelarii prawnej. Z tych względów oczekuję polubownego zakończenia sprawy.

....................................

(własnoręczny podpis lekarza)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl