Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL

Aktualności

Czy, jeżeli lekarz jest oddelegowany do pracy na oddział zakaźny (w celu zwalczania epidemii), to czy może on również pracować w innej placówce?

Wnioski i rekomendacje:

Pracodawca nie może zobowiązać pracowników do pracy w jednym miejscu w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Innymi słowy, lekarz oddelegowany do pracy na oddziale zakaźnym w celu zwalczania epidemii może równocześnie pracować w innej placówce.

Jednocześnie należy podkreślić, że ewentualne ograniczenia wykonywania pracy w innych miejscach mogą wynikać z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez lekarza.

Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U.2020.775 ze zm.) – akt prawny uchylony z dniem 5 września 2020 r.

Stan faktyczny:

Klientka jest lekarzem i chciałaby dowiedzieć się czy w przypadku, gdy lekarz zostanie oddelegowany do pracy na oddział zakaźny (w celu zwalczania epidemii), to czy może równocześnie pracować w innej placówce.

Stan prawny:

Udzielając odpowiedzi na zadane przez Klientkę pytanie prawne należy wskazać, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem utraciło moc z dniem 5 września 2020 r.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że ww. akt prawny nie obowiązuje, to pracodawca nie może zobowiązać pracowników do pracy w jednym miejscu w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Innymi słowy, lekarz oddelegowany do pracy na oddziale zakaźnym w celu zwalczania epidemii może równocześnie pracować w innej placówce.

Jednocześnie należy podkreślić, że ewentualne ograniczenia wykonywania pracy w innych miejscach mogą wynikać z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez lekarza.

Klauzula prawna:

Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach otrzymanych od Klientki. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia.

Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Klientki bez prawa publikacji przez Klientkę. Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana, jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.

W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena prawna przedstawiona w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Z poważaniem
Radca Prawny OZZL
Mecenas Kajetan Komar-Komarowski

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl