Ustawodawca w art. 94 3 § 1 k.p. zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. Przeciwdziałanie powinno polegać stworzeniu wewnętrznych przepisów np. w regulaminie pracy, które zobowiązują pracowników do zapoznania się z zagadnieniem mobbingu, m.in. na czym polega i jak mu przeciwdziałać, a także jakie kroki podjąć w przypadku jego wystąpienia. Ponadto pracodawca może powołać stałą komisję antymobbingową działającą w zakładzie pracy lub doraźnie w przypadku wystąpienia tego zjawiska. Regulamin działania komisji i procedurę przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
pracodawca może uregulować w regulaminie pracy. Komisja antymobbingowa po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdza czy doszło do działań mobbingujących czy też nie. W przypadku stwierdzenia mobbingu, pracodawca ma obowiązek podjąć kroki eliminujące osobę mobbera z kręgu pracowników. Mobbing stanowi rażące naruszenie obowiązków pracowniczych i jest podstawą do zwolnienia w trybie art. 52 kp. – bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl