Bydgoszcz, dnia 09 maja 2001r.

Nr .......

Szan.Pan dr ........
Przewodniczący Zarządu
Oddziału Terenowego OZZL
Przy ..........

W odpowiedzi na zapytanie Pana Przewodniczącego uprzejmie wyjaśniam, że
§ 5 Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy - po jego zmianie - przewiduje, że Związek zrzesza nie tylko lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, lecz także czerpiących środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie niż stosunek pracy. Istotą tej zmiany - zarejestrowanej przez Sąd - było stworzenie dla lekarzy nie pozostających w stosunku pracy możliwości należenia do OZZL, który zgodnie z brzmieniem § 6 Statutu cele swoje określa szeroko, jako obronę praw, godności i interesów lekarzy oraz przywrócenia zawodowi lekarza statusu zawodu wolnego.

W tym kontekście Związek nasz nie jest zainteresowany w ograniczaniu dostępu lekarzy do członkostwa Związku.

Należy przy tym zauważyć, że lekarze nie pozostający w stosunku pracy, a będący członkami OZZL nie mogą oczywiście korzystać z form ochrony, które przewidziane są w Kodeksie pracy dla pracowników, gdyż ich status zawodowy nie jest regulowany przepisami Kodeksu pracy, mogą natomiast - na zasadzie przepisów o pełnomocnictwie - upoważnić Związek do reprezentowania ich w granicach działań określonych w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, w szczególności w § § 6 i 7.

Z szacunkiem
Jacek Marczak - radca prawny


Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl